Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Willem’s Weg coaching en counseling.

Jouw privacy en persoonlijke levenssfeer wordt gerespecteerd, maar soms zijn er persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens er gebruikt worden en hoe deze worden opgeslagen en beschermd. Jouw persoonlijke gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Contactgegevens Willem’s Weg

Bezoekadres en postadres:

Eekhoornlaan 22, 
3903 CG Veenendaal

Telefoon: 06-31233379
KvK nr: 74426206

Website: www.willemsweg.nl
E-mail: contact@willemsweg.nl

Persoonsgegevens

Willem’s Weg verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • adres
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt.

Willem’s Weg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandelen van je betaling
 • je te kunnen bellen en/of mailen als dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • je te informeren over (wijzigingen) van diensten en/of producten
 • als er een wettelijke plicht is zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

Doordat jij persoonsgegevens verstrekt geef je toestemming om jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Willems’s Weg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Specificaties betreffende de coaching en counseling

Wanneer je mij bezoekt voor een individuele coach- of counselsessie, leg ik als therapeut een cliëntendossier aan. Dat dossier bevat behandelingsgegevens, een omschrijving van je hulpvraag en NAW-gegevens, plus je geboortedatum.

De verplichte bewaartermijn van deze gegevens is vijftien jaar. Als er gedurende een periode van vijftien aaneengesloten jaren na de laatste sessie geen consulten zijn geweest, wordt het dossier verwijderd en alle gegevens onherroepelijk gewist. 

Alleen de cliënt zelf mag het eigen dossier inzien. Ook mag een kopie opgevraagd worden, hiervoor mag ik werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen (kopiekosten, postzegel, envelop). Het origineel blijft te allen tijde in mijn bezit.

Over de dossierplicht word je ook mondeling geïnformeerd wanneer we een intakegesprek voeren. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode een geheimhoudingsplicht. Ik bespreek wel met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Jouw privacy waarborgen betekent onder meer dat er:

 • zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • voor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Het cliëntendossier wordt ook digitaal opgeslagen op een externe, lokale harde schijf die niet verbonden is met internet. Ik ben de enige die middels een persoonlijk wachtwoord toegang heeft tot de data op deze schijf, aangezien deze schijf door middel van een sterk en modern cryptografisch (256-bit AES) algoritme geheel versleuteld is. De individuele dossiers binnen deze versleutelde omgeving zijn tevens beveiligd met een apart wachtwoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de praktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikt wordt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het postadres van Willem’s Weg.

Willem’s Weg behoudt te allen tijde het recht ons beleid omtrent privacy te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.